นโยบาย / แผนงาน

นโยบายด้านกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


 

                 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องอธิการบดี ชั้น 4 อาคารสารนิเทศ 50 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต (ดร.วรัณทัต ดุลยพฤกษ์) พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต และหัวหน้างาน ได้เข้าพบอธิการบดี (ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์) เพื่อรับมอบโยบายด้านกิจการนิสิต


 

       เมื่อวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 กองกิจการนิสิต อาคารระพีสาคริก ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต หัวหน้างาน และหัวหน้าหน่วย ต้อนรับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน (ผศ.รัชด ชมภูนิช) เพื่อรับมอบโยบายด้านกิจการนิสิต


  นโยบายด้านกิจการนิสิตจากอธิการบดี


นโยบายด้านกิจการนิสิตจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน  ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


  วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนานิสิต ๑๐ ปี (๒๕๖๐-๒๕๖๙) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


 
 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก >> นโยบาย/แผนงาน