ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2011 เวลา 10:45 น.

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม


งานธุรการ

- หัวข้อรายงานกลุ่ม

- ข้อตกลงการปฏิบัติงาน

- ใบบอกลักษณะงาน

- แบบ (บ) สรุปผลการดำเนินโครงการเสนออธิการบดี

- แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

- สรุปแบบประเมินโครงการ

- เอกสารโครงการ

- แบบฟอร์มหนังสือภายนอก

- แบบฟอร์มหนังสือภายใน

- แบบขอใช้บริการรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ของกองกิจการนิสิต

- ใบขอใช้บริการประชาสัมพันธ์ข้อความสั้นผ่านโทรศัพท์มือถือ (SMS)

- แบบฟอร์มขอรับบริการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

- แบบฟอร์มการขอใช้บริการเครื่องตัดสติ๊กเกอร์

- แบบฟอร์มการขอใช้บริการพิมพ์โปสเตอร์

- แบบฟอร์มส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์

- ใบขอใช้รถยนต์กองกิจการนิสิต

- ใบขอแจ้งซ่อม-บำรุงรถยนต์

- ใบสัญญาการยืมเงิน

- แบบ บจ.2

- ใบสำคัญรับเงิน

- ใบมอบฉันทะ

- ใบลาพักร้อน

- ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว


งานบริการและสวัสดิการนิสิต

- แบบใบเบิกเงินช่วยเหลือ(ค่ารักษาพยาบาล)

- ใบสำคัญรับเงิน(ค่ารักษาพยาบาล)

- แบบใบเบิกเงินช่วยเหลือ(เสียชีวิต)

- ใบสำคัญรับเงิน(เสียชีวิต)

- ใบคำร้องทั่วไป วิชาทหาร

- ใบคำร้องทั่วไป

- โปสเตอร์ กองทุนสวัสดิภาพนิสิต และวิชาทหาร


งานกิจกรรมนิสิต

- กนส.1 (แบบขออนุมัติโครงการ)

- กนส.2 (ขออนุมัติงบประมาณและขอยืมเงิน)

- กนส.3 (รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดทำโครงการ)

- แบบฟอร์มรายงานโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

- แบบฟอร์มรายงานกิจกรรมชมรม

- แบบเสนอรายชื่อนิสิตดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้านนวัตกรรม

- แบบเสนอรายชื่อนิสิตดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้านความประพฤติดีเด่น

- แบบเสนอรายชื่อนิสิตดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้านกิจกรรมนอกหลักสูตรดีเด่น

- ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรกับหน่วยงานภายนอก (กิจกรรมเพื่อสังคม)


งานแนะแนวและจัดหางาน

- ใบสมัครงานพิเศษ


อาคารเทพศาสตร์สถิตย์

- แบบขอใช้อาคารเทพศาสตร์สถิตย์

- แบบขอยืมครุภัณฑ์อาคารเทพศาสตร์สถิตย์

- แบบขอใช้ลานอาคารเทพศาสตร์สถิตย์


 ศูนย์เรียนรวม 1

- แบบขอใช้บริการ KU Internationnal Hub

- ตารางการใช้ KU Internationnal Hub


แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2022 เวลา 13:30 น.
 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก >> ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม