ฐานข้อมูลและสถิติ
วันจันทร์ที่ 01 ตุลาคม 2018 เวลา 18:22 น.

ฐานข้อมูลและสถิติ

กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


งานธุรการ งานกิจกรรมนิสิต

1. ข้อมูลผู้บริหารกองกิจการนิสิต (รองฯ/ผอ.)     1. ข้อมูลองค์กรกิจกรรมนิสิต มก.

2. ข้อมูลบุคลากรกองกิจการนิสิต     2. ข้อมูลนิสิตดีเด่นแยกตามประเภท

3. นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนานิสิต     3. ข้อมูลนิสิตรับรางวัลจากองค์กรภายนอก

4. ผลงานวิจัย/บทความด้านกิจการนิสิต     4. ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณศิลปวัฒนธรรม

5. ข้อมูลงบประมาณประจำปี       5. ประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

6. คู่มือการให้บริการกองกิจการนิสิต                                     6. คู่มือกิจการนิสิต

7. รายงานผลการดำเนินงาน

8. ข่าวกิจการนิสิต

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนานิสิต 3N (Next New Normal SAKU)งานบริการและสวัสดิการ งานแนะแนวและจัดหางาน

1. ข้อมูลนิสิตรับทุนการศึกษาแยกประเภททุน     1. ข้อมูลศิษย์เก่าแยกตามคณะ/สาขาอาชีพ

2. ข้อมูลนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา/กรอ.     2. ข้อมูลนิสิตสมัครงาน/มีงานทำ/บริษัทเครือข่าย

3. ข้อมูลนิสิตทุนรางวัลพระราชทาน/ทุนทีปังกร     3. ข้อมูลนิสิตพิเศษ/พิการแยกตามประเภท/คณะ

4. ข้อมูลนิสิตเบิกเงินกองทุนสวัสดิภาพนิสิต     4. ข้อมูลการให้คำปรึกษานิสิตแยกตามประเภท

5. ข้อมูลนิสิตทำบัตรทองเพื่อตรวจสุขภาพ 5. นวัตกรรมนิสิต

6. ข้อมูลนักศึกษาวิชาทหาร      6. โครงการ อว. สร้างงาน เฟส 2

7. ตรวจสอบรายชื่อนิสิตที่ขอรับความช่วยเหลือ

จากสถานการณ์ COVID-19


งานหอพัก              งานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต

1. ข้อมูลนิสิตอาศัยหอพักภายใน     1. ข้อมูลการกระทำความผิดวินัยนิสิต

2. ข้อมูลนิสิตอาศัยหอพักซอยพหลโยธิน 45     2. ประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

3. ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก     3. โปสเตอร์การรณรงค์ส่วนกลางต่างๆ

4. ข้อมูลพื้นฐานอาคารหอพัก     4. พัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล

5. ข้อมูลงบประมาณรายรับ-รายจ่าย         5. โครงการรากแก้ว

    6. สรุปกิจกรรมพัฒนานิสิต


แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2022 เวลา 13:50 น.
 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก >> ฐานข้อมูลและสถิติ